Zapytanie ofertowe

Rutki – Kossaki, 03.11.2021r.

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Młynarska 3

18- 312 Rutki – Kossaki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny na sprzedaż paliwa płynnego, tj. oleju napędowego na potrzeby działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. z siedzibą w Rutkach – Kossakach.

I. Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Młynarska 3, 18 – 312 Rutki – Kossaki

NIP: 7231637646, REGON: 384484227

tel.: 86 22 45 051, e-mail: biuro@zgkrutki.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego tj. oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach – Kossakach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.

III. Szczegóły zamówienia.

  1. W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie oleju napędowego w ilości około 50 000 litrów w ciągu roku. Jest to wartość szacunkowa, Zamawiający ma prawo zakupić mniejszą lub większość ilość paliwa, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą inne, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
  2. Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego przez kierowców pojazdów Zamawiającego.
  3. Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 30 – dniowym terminem płatności od dnia wystawienia faktury.
  4. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw.
  5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach Jakościowych. Wykonawca ma obowiązek okazywania świadectwa jakości sprzedawanych paliw na każde wezwanie Zamawiającego.
  6. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

IV. Ofertę prosimy złożyć elektronicznie na adres e-mail: biuro@zgkrutki.pl lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany w ust. I powyżej) do dnia 30.11.2021r. w godzinach od 700 do 1500.

V. Osoba do kontaktu: Zdzisław Jabłoński, tel.: 728 367 984

Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej, jak również rezygnacji z wyboru jakiejkolwiek oferty bez podawania przyczyny.