Zaproszenie do współpracy

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rutki!

           Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości, który gromadzi nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rutki. Ponadto właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi.

            Gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). Jednym z powodów ich rejestrowania jest konieczność wywiązania się z obowiązku kontrolowania częstotliwości opróżniania tych zbiorników, jak również przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt Gminy będzie miał obowiązek przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.

Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika.

            Zgodnie z  art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

            Aby spełnić zadość powyższym wymaganiom, Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rutkach – Kossakach zaprasza Państwa do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Oferujemy profesjonalną obsługę oraz atrakcyjne ceny za takie usługi. Postaramy się dostosować do potrzeb klientów.

            Jednocześnie informujemy, że na obszarze Gminy Rutki działają także inne firmy specjalizujące się w wywozie takich nieczystości.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Gołaszewski

Prezes ZGK sp. z o.o.
w Rutkach – Kossakach