Regulamin monitoringu wizyjnego

wpis w: RODO | 0

R E G U L A M I N

Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.

 §1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” wewnątrz oraz wokół garaży Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach, reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni ani pomieszczeń socjalnych.
 3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach, zwany dalej Zakładem.

 §2

Celem instalacji monitoringu jest:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających Zakład.
 2. Zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie Zakładu, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
 3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.),
 4. Ograniczenie dostępu do obiektu i terenu Zakładu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

§3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko odbierające obraz z kamer i rejestratorów.
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny (w miejscach newralgicznych, obejmujących obszar wokół i wewnątrz budynku garażu).
 3. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 4. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu mają Prezes i upoważnieni pracownicy Zakładu oraz podmioty zewnętrzne, którym je powierzono.

 §4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 20 dni od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają nadpisaniu/zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§5

 1. Informacja o funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.
 2. Na tablicy ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Prezesa Zakładu.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamykanym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

 §6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.

 §7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach