Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach

wpis w: RODO | 0

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach, z siedzibą w Rutkach-Kossakach przy ul. Młynarskiej 3.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: pod adresem siedziby Administratora lub za pomocą adresu e-mail: iod@zgkrutki.pl. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (Art. 6 ust. lit. c RODO), takiego jak np.:
   • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
   • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
   • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
  3. wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
   • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
   • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
   • powiadomienia Pana/Pani o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – Art. 6 ust. 1 lit. f ale też Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym);
  4. zgodnym z wyrażoną wcześniej przez Państwa zgodą, (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
  1. podmioty, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych,
  2. operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
  3. banki,
  4. urzędy skarbowe,
  5. organy samorządu terytorialnego,
  6. organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  7. w uzasadnionym przypadku – firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości,
  8. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia zapłaty należności, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, czy też z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.