Zamówienie publiczne – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rutki – Kossaki

wpis w: Aktualności | 0

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) –dalej p.z.p. na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rutki – Kossaki” Postępowanie prowadzone jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/495533