Wyniki badań wody z wodociągu Cibory Gałeckie

wpis w: Jakość wody | 0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. t .j. z 202 Ir. poz. 2028) oraz 3 ust. 1, 5 pkt. 1, 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294 ) po otrzymaniu wyników badań w dniu 26.05.2021r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o . próbki wody pobranej dnia 13.04.2021r., na zlecenie Urzędu Gminy w Zawadach z wodociągu Cibory Gałeckie w stacji uzdatniania wody, sprawozdanie z badań nr 210621/21/soK z dnia 10.05.2021r.

stwierdza

że jakość wody w ww. próbkach w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1, cześć B, część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia. W związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Waldemar Kulesza

Pliki do pobrania: